SPRZEDAŻ

TRANSPORT

PROJEKT

DORADZTWO INWESTYCYJNE

O FIRMIE

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest GOLD-BRUK Dominika Golec z siedzibą w Niemcach ul. Leonów 37, zwana dalej „GOLD-BRUK”.


GOLD-BRUK będzie przetwarzać Państwa dane w celu :

– Bieżącej korespondencji,
– W celach kontaktowych, które są niezbędne w celu przedstawienia ofert na zakup materiałów oraz                 świadczenia usług na podstawie Państwa uprzedniej zgody na ich otrzymanie, podejmowania negocjacji,
– Wykonywania usług oferowanych przez GOLD-BRUK, zawierania umów,
– W celu odzyskiwania należności z tytułu wykonanych usług i zawartych umów,
– W celach związanych z prowadzeniem korespondencji biznesowej,
– Realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Brak Państwa zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić realizację usług i zawartych umów.


GOLD-BRUK może przetwarzać Państwa dane w postaci:

– Imię i nazwisko,

– Telefon kontaktowy,

– Adres e-mail,

– Adres korespondencyjny.


Uzyskane od Państwa bezpośrednio, przekazane w Państwa imieniu, bądź pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez GOLD-BRUK, w celu i na podstawach wskazanych powyżej.


Wówczas, GOLD-BRUK niezwłocznie zaprzestanie czynności przetwarzania Państwa danych w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, w których zachodzić będą ważne oraz prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też, gdy Państwa dane będą niezbędne, do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim przez okres niezbędny do realizacji usług zleconych firmie.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom GOLD-BRUK, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania jak również podmiotom stale współpracującym z GOLD-BRUK (takich jak np. biuro rachunkowe, banki).


Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:

– Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– Sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– Żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Informujemy, iż celu ochrony danych osobowych zostały wdrożone odpowiedni środki ochrony technicznej i organizacyjnej.


Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować telefonicznie lub pod adresem e-mail widniejącym w zakładce KONTAKT.

GODZINY OTWARCIA

W ZAKŁADCE KONTAKT I NA NASZYCH
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

SOCIAL MEDIA

Kliknij tutaj aby odwiedzić nasze media społecznościowe